МЕТОДИЧНА РОБОТА

ФАХІВЦІ СВОЄЇ СПРАВИ ЗАСЛУЖЕНІ ДІЯЧІ ТОЧНИХ НАУК
ДОЦЕНТИ, ПРОФЕСОРИ, ДОКТОРИ НАУК ЩО ГОТУЮТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

     Всі навчально-методичні видання кафедри мають добре опрацьований викладачами та корисний для студентів методичний матеріал (списки рекомендованої літератури до навчальної дисципліни, переліки джерел для самостійного вивчення студентами, завдання та запитання для самоперевірки тощо). Загалом семінарські, лабораторні, практичні заняття і курсові роботи у повному обсязі забезпечені необхідною для їх виконання методичною документацією (зокрема, робочі програми дисциплін передбачають графіки, тести, методику та ін.).
       Всі дисципліни, забезпечені навчально-методичними засобами – підручниками, навчальними посібниками, комп’ютерними програмами, методичними вказівками і завданнями для виконання поточних і підсумкових контрольних робіт. Для перевірки рівня знань студентів з кожної дисципліни розроблено пакет комплексних контрольних робіт.
Робота з удосконалення навчального процесу проводиться постійно – видаються монографії, навчальні посібники, методична література. Перелік підручників, навчальних посібників та монографій, підготовлених викладачами кафедри за останні роки:
1. Бевз О.М. Системи та мережі передавання даних: Навчальний посібник у 3-х частинах / О.М. Бевз, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик. – Вінниця: ВНТУ, 2008.
2. Васюра А.С. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування: Монографія / А.С. Васюра, Т.Б. Мартинюк, Л.М. Куперштейн. – Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2008. – с.167.
3. Боровська Т.М. Моделювання та оптимізація в системах автоматичного управління: Навчальний посібник з грифом МОН України / Т.М. Боровська, В.А. Северілов, А.С. Васюра. – Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2009. – 134с.
4. Бевз О.М. Проектування програмних засобів систем управління. Частина 1. Основи об’єктно-орієнтованого проектування: Навчальний посібник / О.М. Бевз, В.М. Папінов, Ю.А. Скидан. – Вінниця: “Універсум-Вінниця”, 2009. – 131с.
5. Квєтний Р.Н. Багатовимірна інтерполяція сплайнами: Монографія / Р.Н. Квєтний, М.О. Машницький, О.О. Юдін, В.Ю. Демент’єв – Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2009. – 92 с.
6. Довгалець С.М. Алгоритмічні мови та програмування. Частина 1. Основи інформатики та комп’ютерної техніки: Електронний навчальний посібник / С.М. Довгалець, Р.В. Маслій – Вінниця: ВНТУ, 2009.
7. Квєтний Р. Н. Інтервальні моделі перетворень сигналів в інформаційно-вимірювальних системах: Монографія / Р. Н. Квєтний, О. Р. Бойко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 100с.
8. Квєтний Р.Н. Моделювання та оцінка параметрів якості зв’язку в телекомунікаційних мережах: Монографія / Р.Н. Квєтний, В.Г. Лисогор, В.П. Посвятенко, Ю.А. Скидан – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 132 с.
9. Бісікало О.В. Концептуальні основи моделювання образного мислення людини: Монографія / О.В. Бісікало. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., ВДАУ, 2009. – 163 с.
10. Квєтний Р.Н. Методи та засоби передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних системах: Монографія / Р.Н. Квєтний, А.Я. Кулик. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 362с.
11. Бевз О.М. Шифрування даних на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню: Монографія / О.М. Бевз, Р.Н. Квєтний. – Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2010. – 96 с.
12. Кулик А.Я. Робоча професія „Оператор комп’ютерного набору”. Access: Електронний навчальний посібник / А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко, О.В. Бісікало. –http://www.vntu.edu.ua, 2011.
13. Кулик А.Я. Робоча професія „Оператор комп’ютерного набору”. Excel: Електронний навчальний посібник / А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко, В.В. Гармаш. –http://www.vntu.edu.ua, 2011.
14. Кулик А.Я. Робоча професія „Оператор комп’ютерного набору”. FrontPage: Електронний навчальний посібник / А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко, Д.С. Кривогубченко. – http://www.vntu.edu.ua, 2011.
15. Кулик А.Я. Робоча професія „Оператор комп’ютерного набору”. Outlook: Електронний навчальний посібник / А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко, Р.В. Маслій. –http://www.vntu.edu.ua, 2011.
16. Кулик А.Я. Робоча професія „Оператор комп’ютерного набору”. PowerPoint: Електронний навчальний посібник / А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко, А.Ф. Хомчук. –http://www.vntu.edu.ua, 2011.
17. Кулик А.Я. Робоча професія „Оператор комп’ютерного набору”. Word: Електронний навчальний посібник / А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко, М.М. Компанець. –http://www.vntu.edu.ua, 2011.
18. Кривогубченко С.Г. Функціональні перетворювачі систем автоматики і управління: Навчальний посібник / С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик, М.М. Компанець, А.Ф. Хомчук. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 185 с.
19. MSP430. Базова модель. Архітектура. Адресація. Система команд: Навчальний посібник / під заг. ред. Квєтного Р.Н. – http://www.vntu.edu.ua, 2012. – 95 с.
20. MSP430Х. Базова модель. Архітектура. Адресація. Система команд: Навчальний посібник / під заг. ред. Квєтного Р.Н. – http://www.vntu.edu.ua, 2012. – 124 с.
21. MSP430х2хх. Засоби оброблювання аналогових сигналів: Навчальний посібник / під заг. ред. Квєтного Р.Н. – http://www.vntu.edu.ua, 2012. – 140 с.
22. MSP430х2хх. Засоби оброблювання дискретних сигналів: Навчальний посібник / під заг. ред. Квєтного Р.Н. – http://www.vntu.edu.ua, 2012. – 159 с.
23. Коцюбинський В. Ю. Комп’ютерна графіка : Навчальний посібник / В. Ю. Коцюбинський, О. Ю. Софина, Л. М. Мельник – http://www.vntu.edu.ua, 2013. – 142 с.
24. Квєтний Р.Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1: Навчальний посібник / Квєтний Р.Н., Богач І.В., Бойко О.Р., Софина О.Ю., Шушура О.М. Під заг. ред.. Квєтного Р.Н. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 190 с.
25. Квєтний Р.Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 2: Навчальний посібник / Квєтний Р.Н., Богач І.В., Бойко О.Р., Софина О.Ю., Шушура О.М. Під заг. ред.. Квєтного Р.Н. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 234 с.
       Вся наведена література, а також всі підручники, науково-методичні та навчальні посібники і методичні вказівки знаходиться в електронній бібліотеці кафедри АІВТ та у бібліотеці ВНТУ і доступні кожному студенту для ознайомлення і використання в навчальному процесі, науковій і практичній роботі. Забезпеченість навчально-методичною літературою складає один примірник на одного студента, підручниками та навчальними посібниками – не менш одного на трьох, підручники, які є в електронному форматі, доступні кожному студенту через загально університетську локальну мережу та мережу Internet.
       Викладачі кафедри постійно співпрацюють з бібліотекою університету і надають допомогу у поповненні фонду сучасними навчальними підручниками і посібниками, необхідними для засвоєння спеціальних дисциплін. Така співпраця допомагає повністю задовольнити потреби студентів з навчальної літератури для професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін.
       Для досягнення належного наукового та методичного рівня навчального процесу, організації самостійної роботи студентів залучено доволі широкий за обсягом масив навчальної, навчально-методичної літератури різних років видання, а також низку наукових фахових видань, що містять важливу інформацію про сучасний стан національного та світового книговидання і сприяють актуалізації відомостей навчального характеру.
       Загалом використовуваний викладачами кафедри масив підручників, навчальних та навчально-методичних посібників відображений у робочій програмі кожної окремої дисципліни.
       На кафедрі колективом провідних викладачів розроблено методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для бакалаврів напряму 6.050201 «Системна інженерія», спеціалістів спеціальності 7.09020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» та магістрів спеціальності 8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».